Nhãn Mẫu CPM-100 (Make by Lighthouse - Part of MAX)

Những ứng dụng nhãn in của máy CPM-100 trong đời sống sản xuất, an toàn, OEM.