NHÃN MẪU CPM-100H (MAKE BY LIGHTHOUSE - PART OF MAX)

Những ứng dụng nhãn in của máy CPM-100 trong đời sống sản xuấT:

- Nhãn cảnh báo, an toàn

- Nhãn hóa chất, đường ống

- Nhãn OEM