[Videos] Hướng dẫn sử dụng máy in và cắt nhãn CPM-100 và BEPOP PC

[Videos] Hướng dẫn sử dụng máy in và cắt nhãn CPM-100G3U/CPM-100HG3K và BEPOP PC

(Tiếng Việt)

1. Hướng dẫn vận hành cơ bản:

Hướng dẫn thao tác vận hành cơ bản với máy CPM-100HG3K:

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng cơ bản phần mềm Bepop PC EX (CPM-100HG3K/CPM-100G3U/CPM-200G) 

Bài 2: Mã vạch (CPM-100HG3K/CPM-100G3U/CPM-200G) 

Bài 3: Sao chép theo thứ tự và tự động sao chép (CPM-100HG3K,CPM-200GM) 

Bài 4: Liên kết cơ sở dữ liệu CSV (CPM-100HG3K/CPM-100G3U/CPM-200G) 

Bài 5: BepopScan trong Bepop PC EX (CPM-100/CPM-200) 

2. Hướng dẫn sử dụng TIẾNG VIỆT (.pdf) phần mềm thiết kế BEPOP PC

Link: https://drive.google.com/file/d/0B6_cFRQUzyXxdzlVRlVtc25nSFk/view?usp=sharing

Post a comment

Tin tức khác